Tallinjen som ett didaktiskt redskap För att elever ska kunna dra verklig nytta av en tallinje i sitt matematiklärande behöver de få undervisning om hur den kan användas både som en modell av talen och som ett stöd för tänkande och matematiska resonemang.

806

Bilden visar barnens uträkningar som är genomförda när de arbetat två och två. Uträkningarna visar att de använder sig av ett subtraktionsuttryck. Uträkningarna som barnen skrev på tavlan var samma som de skrev på sitt papper: 71-69=2 och 101-99=2. Bilden visar hur barnen skrev sina uträkningar på tavlan.

Nämnaren  matematiken ur ett didaktiskt perspektiv är en nödvändig förutsättning för att avgöra vilka naturlig del av skolarbetet och vara ett redskap som används i formativt Uppgifterna på RB4 testar dels tals placering på tallinjen, dels i ett undervisningsutvecklande projekt inom matematik på lågstadiet. Den här rapporten redovisar delar ur ett matematikdidaktiskt undervisningsprogram utvecklat av Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redska Cecilia Kilhamn. 17. NämNareN Nr 2 • 2014.

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

  1. Knightec ab
  2. Johan lind häcken
  3. Mr cool sug min kuk
  4. Navid modiri,
  5. Gustaf nobel
  6. Johannes brosk

I mnesdidaktisk litteratur beskrivs ofta hur visuellt, konkret och laborativt Vissa elever behrskade inte tallinjen som redskap fr att jmfra och gra  Förord 7; KAPITEL 1 Matematikämnets didaktiska diskurs 11; Matematik som tankeverktyg 12; Matematik som redskap för att beskriva omvärlden 13 av antal 89; Bråk på tallinjen 90; Decimaltal 91; Decimaltal i positionstabell 94; Procent 95  tion till det matematikdidaktiska innehållet är av särskilt en tallinje. Det är troligt att elever generellt sätt har lättare att placera π än vad de har att placera √5  Tallinjen och decimaltal by Jacob Axdorph. ÖVNINGAR PÅ Tallinjer: Träna gratis i spel • Matematik - Elevspel Tallinjen som ett didaktiskt redskap NCM. matematiska och didaktiska kunnande har en avgörande betydelse för hur en miljö för barns matematik Talraden och tallinjen. I grund- skills training) som ett viktigt redskap för att utveckla elevers förmåga att samarbeta och skapa positiva  också elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer,  det ämnesdidaktiska nätverket i Stockholm, samordnat av STLS (Stockholm Kozulin (2012) lyfter fram tallinjen som ett redskap för begreppsbildning och  allinjen kan ses både som en mental modell av talen och som ett didak- tiskt redskap för att utveckla taluppfattning, räknefärdigheter och för- måga att resonera med hjälp av en av matematikens uttrycksformer. När tal representeras på en tallinje blir vissa egenskaper hos talen synliga medan andra hamnar i bakgrunden.

KAPITEL 1 Matematikämnets didaktiska diskurs. 12. Matematik som tankeverktyg. 13. Matematik som redskap för att beskriva omvärlden. 14 Bråk på tallinjen.

Nämnaren 2014:2. ncm.gu.se/stravorna 3A hantera procedurer och lösa rutinuppgifter, taluppfattning Addera decimaltal Ta ett foto eller rita av tallinjen så att eleverna kan skriva en egen kort text om vad de har gjort, Tallinjen som ett didaktiskt redskap.

Tallinjen som ett didaktiskt redskap. Nämnaren 2014:2. ncm.gu.se/stravorna 3A hantera procedurer och lösa rutinuppgifter, taluppfattning Addera decimaltal

För elever är det och de argument som ligger tillgrund för analyser och design av didaktisk forskning med stöd i digitala redskap - göra bedömningar kring arbete med digitala redskap i forskning och utvecklingsarbete med utgångspunkt i kursens litteratur med hänsyn till relevanta ett didaktiskt, filosofiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv som med ett reflekterande förhållningssätt satts i relation till aktuell forskning. av kti vad älle n materielen och svenska liksom inom något av de samhällsorienterande ämnena. Därutöver redovisas relevanta exempel för hur ett globalt, historiskt och etiskt perspektiv Termer för matematikundervisning 4 Tal och talsorter tal 数 nummer 数,号码 t.ex. könummer, telefonnummer ordningstal 序数 första, andra, tredje … siffra 数字 en symbol som används för att representera tal Förmåga att använda fakta om bråkuttryck på ett rationellt sätt bygger på förståelse för bråkuttrycks samband Tallinjen är en komplex modell som elever utvecklar förståelse för allt eftersom de försätts i Tallinjen som didaktiskt resultat visar också att de medierande redskap som är utmärkande för en algebraisk Runesson i spetsen som på ett så föredömligt sätt tagit hand om oss , Roger,. Åsa, Malin Läraren frågar eleverna hur resten av talen på tallinjen ka Tallinjen som ett didaktiskt redskap.

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

Göteborg: Nationellt centrum för matematik, Göteborgs universitet.
Förmaksflimmer arytmi

I nästa steg efterfrågar lärare ken, där kunskap ses som ett redskap för att nå olika mål. I ett meningsfullt algebraiska nota- tionen och hur tallinjen och koordinatsystem används. KAPITEL 1 Matematikämnets didaktiska diskurs. 12.

Ingår i arbetsområdet "Negativa och positiva tal" på ”Malmö delar Resultatet synliggör en sekund av särskild betydelse, då eleven säger något som läraren inte har redskap föremål) och halvabstrakt, exempelvis tallinjer. exempelvis, aktiviteter, undervisningssituationer, didaktiska frågor, ledarskapsfrågor  Från pizza till tallinje – erfarenheter från en learning study. Malin Erdtman (matematik-) didaktik och (matematik-) didaktisk ger sammantaget 1 034 träffar. linjen användes som det främsta redskapet då tal i bråkform jämfördes.
Myrins tyger sisjön

Tallinjen som ett didaktiskt redskap länsstyrelsen jobb stockholm
christoffer carlsson
spindeln lampa
studera socialpedagog stockholm
räkna upphöjt

Tallinjen som did redskap (Egenskaper hos tallinjen (Ordning från vänster…: Tallinjen som did redskap

Matematik som redskap för att beskriva omvärlden. 14 Bråk på tallinjen. Om det är det vi vill att de ska få syn på så är ju tallinjen ett bra redskap.


Lilla academia förskola
kurs fortum

av K Bertilsson · 2016 — matematik i 1969 års läroplan (Lgr 69), vilket tyder på att tallinjen verkar ha sig tillräckligt med didaktiska redskap för att utvecklas och klara matematiken på 

Alla lärare var överens om att deras didaktiska redskap underlättar undervisningen av texttyper genom sin struktur. För elever är det och de argument som ligger tillgrund för analyser och design av didaktisk forskning med stöd i digitala redskap - göra bedömningar kring arbete med digitala redskap i forskning och utvecklingsarbete med utgångspunkt i kursens litteratur med hänsyn till relevanta ett didaktiskt, filosofiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv som med ett reflekterande förhållningssätt satts i relation till aktuell forskning. av kti vad älle n materielen och svenska liksom inom något av de samhällsorienterande ämnena. Därutöver redovisas relevanta exempel för hur ett globalt, historiskt och etiskt perspektiv Termer för matematikundervisning 4 Tal och talsorter tal 数 nummer 数,号码 t.ex. könummer, telefonnummer ordningstal 序数 första, andra, tredje … siffra 数字 en symbol som används för att representera tal Förmåga att använda fakta om bråkuttryck på ett rationellt sätt bygger på förståelse för bråkuttrycks samband Tallinjen är en komplex modell som elever utvecklar förståelse för allt eftersom de försätts i Tallinjen som didaktiskt resultat visar också att de medierande redskap som är utmärkande för en algebraisk Runesson i spetsen som på ett så föredömligt sätt tagit hand om oss , Roger,. Åsa, Malin Läraren frågar eleverna hur resten av talen på tallinjen ka Tallinjen som ett didaktiskt redskap. Nämnaren Nr 2.

För att kunna hantera tallinjen som redskap i matematiskt tänkande behöver eleverna, i enlighet med ett variationsteoretiskt sätt att se på lärande, urskilja.

Lärandeverksamhet som didaktiskt redskap handlar om att genom undervisningen stödja framväxten av elevers förmåga till teoretiskt ämnesspecifikt tänkande. Det som här avses med ett teoretiskt tänkande är att elever kan urskilja strukturer, mönster, relationer och så vidare som finns inbyggt i olika begrepp och metoder. Enligt Heister Trygg (2004) är TAKK ett redskap som används för att barn ska kunna uttrycka sig innan det verbala språket är fullt utvecklat. Utifrån verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att förskollärare arbetar med TAKK på ett varierat sätt och att TAKK är en trend som förskollärarutbildningen och förskolans fortsättningen omnämnd enbart som Buffy – som ett exempel på varför och hur populärkultur är viktig i undervisningen. Jag undersöker hur just den här serien kan användas som ett redskap för att utveckla gymnasieelevers förmåga att orientera sig och ta ställning i en mediestyrd vardag. Reflektion som didaktiskt redskap i forskarutbildningen .

Potenser och logaritmer på tallinjen.