I allmänhet bör varje artikel som det hänvisas till i din text (tabell, figur, diagram eller annan information) ingå som sin egen bilaga. Om det finns många datauppsättningar under en gruppering, håll dem dock i sin bilaga och märk varje bit på lämpligt sätt.

4923

Skolportens numrerade artikelserie för tvecklingsarbete i skolan ARTIKE UMME 19/2014 1 FörFattare: Mona LiLjedahL artiKeL nUMMer 19/2014 SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN

Mall för text under tabell som är hämtad från en bok: Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Artikel nummer 8/2010 1 FörFattare: Per ericson, Max Ljungberg och torsten PihL artikeL nuMMer 10/2010 SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Bilagor Gemensamma matematikprov, analysinstrument och bedömningsmatriser för kvalitetshöjningar Bilagor Tabeller Tabeller placeras i närheten av där de först finns omnämnda i texten. Placeras centrerat. Tabellen (inklusive tabelltext) hålls samman på en sida. Ange enheter (SI) och ange siffervärden i jämna 1000-tal,t ex E = 210 N/m2, eller för stora tal E = 210 GPa, ej 2.1 N/m2, eller, t ex, ε= 300 , ej 3 . Tabelltext skrivs över tabellen. Andra avsnittets sektionsbrytning följer direkt efter innehållsförteckningen, tabeller och/eller bilagor. Avkoppla sektionerna från varandra: Om det står ” Same as Previous ” på ditt sidhuvud ( Header ) (dubbelklicka på sidhuvudet så det öppnas) så betyder det att Word utgår från att sidhuvudet i avsnitt 2 (Section 2) är likadant som i avsnitt 1 (Section1).

Numrera tabeller i bilaga

  1. Tg and tb homeschool
  2. Telefonplans bibliotek - stockholms stadsbibliotek
  3. Vocabulary education ielts

I bilaga 7 anges hur en avbruten kontrollbesiktning ska rapporteras. I bilaga 8 anges hur ett föreläggande om registreringsbesiktning ska rapporteras. I bilaga 9 anges vilka fordonsspecifika uppgifter som ska finnas till-gängliga för besiktningsorganen. Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån inom ra-men för utredningen. Numreringen i tabellbilagan är fristående i förhållande till tabellerna i … 2015-10-13 Bilagor Metodrapport, tabeller och känslighetsanalys 3 .

Referera alltid till bilder, figurer eller tabeller som du använder till din egen text. Skriv då samma uppgifter som finns i orginalkällan, t ex numrering av tabell.

Skapa en tabell i Web Publisher Editor . Navigera till den fil du vill skicka och välj Mer > Verktyg > Starta bilaga. • Navigera numrering, 254.

Hit tab-tangenten för att flytta till nästa cell i tabellen . Skriv texten som du vill inkludera , då slå TABB tills markören är på raden under numret 1 . Skriv en " 2 " i cellen . 5 . Välj kolumnen som innehåller talen . Klicka på " Tabell " -menyn och välj " Auto Fill " från listan . Resten av tabellen kommer nu vara numrerade .

Bilagor I bilagor redovisas med fördel aktiviteter och övriga handlingar som inte är helt nödvändiga för förståelsen av examensarbete i sin helhet, men som kan hjälpa den detaljintresserade läsaren. Sidnumrering sker i övre högra hörnet och varje bilaga numreras … Bilaga Tabell 11c Tabell 11b Tabell 11a Tabell 10c Tabell 10b Tabell 10a Tabell 9 Tabell 8 Tabell 7c Tabell 7b Tabell 7a Tabell 6c Tabell 6b Tabell 6a Tabell 5c Tabell 5b Tabell 5a Tabell 4 Tabell 3c Tabell 3b Tabell 3a Tabell 2b Tabell 2a Tabell 1 Ordlista - List of Terms Definitioner och mått Om statistiken Innehållsförteckning Mer Bilaga A (informativ) Tabeller Numrering inom parentes efter rubriker hänvisar till den normativa delens avsnitt. Ansvarig part (4.1) Tabellerna för ansvarig part tillämpas i ritningsnumrets första del. De baseras på gällande standard, SS 03 22 02.

Numrera tabeller i bilaga

I denna bilaga finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge baserat på senast tillgänglig data samt utvecklingen över tid, både inom och mellan grupper. Tabellerna är uppdelade utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden samt ett separat hälsoavsnitt. Varje indikator redovisas Nationellt vårdprogram malignt melanom. 1 Sammanfattning. 2 Inledning. 3 Mål med vårdprogrammet. 4 Bakgrund och orsaker.
Kungsbacka kommun barnomsorg

• Placera titeln i tillägget på nästa rad (dubbel utrymme allt). • När du placerar ett antal tabeller i en bilaga, numrera I denna bilaga finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge, det vill säga 2017, 2018 eller 2019 beroende på tillgänglig data, samt utvecklingen över tid. Tabellerna är uppdelade på rubrikerna hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för att följa rapportens disposition. Under varje rubrik Bilagorna är numrerade (Bilaga 1, Bilaga 2 etc.

Observera att Sammanfattning, Abstract, Tackord, Referenslista och Bilagor saknar kapitelnumrering men sidnumret framgår i innehållsförteckningen.
Polisen ängelholm pass

Numrera tabeller i bilaga sveriges tv4
regionservice skåne jobb
securitas morada sede
hoganas vikariebanken
engelska c engelska 7
fondlista nordea
rubber industry in india

Lägga till numrering. Så här lägger du till numrering i en lista. Markera stycket eller styckena där du vill lägga till numreringen. Klicka på ikonen Numrering på/av 

visar ritningskategori enligt tabell b nedan. visar numrering enligt lägeskod alternativt löpnummer BSAB-koden för  centralens riktlinjer för skydd av uppgifter i tabellformat (bilaga A). man kan då direkt tillämpa Statistikcentralens anvisningar för skydd av tabell- material (bilaga A). Projekten har löpande numrering med början från exempelprojektet a01. Rinntid till Lyckeby/Karlskrona VV. Bilaga 7a-c.


Vts services sdn bhd
skatteverket boras

2011 och 2012 års inventering, samt i bilaga 3 för 2013 års inventering. I dessa tabeller redovisas även den siffernumrering som relaterar verksamheterna till 

I denna bilaga finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge baserat på senast tillgänglig data samt utvecklingen över tid, både inom och mellan grupper. Tabellerna är uppdelade utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden samt ett separat hälsoavsnitt. Varje indikator redovisas Bilaga 2 1 Tabell över äldre motsvarigheter till dagens ämnen och ämnesområden i gymnasiesärskolan vid tillämpning av punkten 9 i övergångsbestämmelserna till behörighetsförordningen Tillämpliga bestämmelser I punkten 9 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:326) om behörighet och Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det här beslutet ligger dock i en bilaga som omfattas av sekretess.; Lars E O Svensson har skickat in en sex sidor lång bilaga till Riksdagen där enbart litteraturreferenserna upptar en sida. tabell 3.1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 bli tabell 3 och alla hänvisningar till tabell 3.1 i den bilagan bör ändras i enlighet med detta.

Numrera varje person från 1 och framåt. Om antalet rader inte räcker, använd gärna fortsättningsbladet. Bilaga Numrera varje bilaga. Ange personens löpnummer och nummer på bilagorna, till exempel 1:1, 1:2 etc. Ange motsvarande nummer på bifogade handlingar. Dossiernummer, namn och personnumme Dina Word-dokument är viktiga.

1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport. Figurer och tabeller"! Använd gärna figurer, bilder och tabeller för att illustrera det som beskrivs i texten – numrera dessa och förse dem med en rubrik (caption)" – hänvisa till figurer och tabeller i texten" • ange i texten när det är dags att titta på en figur när man läser texten • t.ex.: Bilaga nr:___ Tolkning av 1H-NMR Rita ut strukturformeln för din produkt och numrera dess protoner Det finns många olika tabeller med kemiska skift, kom ihåg Vid behov kan du använda dig av ett appendix (bilaga). Här kan exempelvis stora figurer eller tabeller som inte passar in i den löpande texten placeras. Kom ihåg att både numrera dina appendix och hän (…) bilaga.

oljegrus- och  Tabeller numreras och placeras vänsterställda på sidan med tabelltext ovanför tabellen såsom Numrering av tabeller och figurer börjar om på 1 i varje bilaga. Kart-ID Miljöbalken kapitel Natura 2000 (N) Riksintresse genom dessa områden, områdena finns dock med på karta i bilaga 4. Tabell 6.2.