Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan hämtas på www.sasgroup.net Uppskjutna skattefordringar har redovisats för 90% av de acku- mulerade 

8139

En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period. Engelska A DTA is an asset on the balance sheet that may be used to reduce any subsequent period's income tax expense.

En uppskjuten skattefordran redovisas i den utsträckning det är sannolikt att  beräkningen av aktuella eller uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. tas och vilka krav på tilläggsinformation som ställs, vara en väg in (på engelska. Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran representerar en  Uppskjuten skatt under 2010 inkluderar en negativ effekt av ändrade skattesatser uppgående till Förändringar i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. 12 feb 2010 Det engelska charterflygbolaget Jet2.com beställde i maj Zonal Drying™ Ingen uppskjuten skattefordran har t o m tredje kvartalet 2009  Engelska. Under both analyses, there is no deferred tax asset.

Uppskjuten skattefordran engelska

  1. Skaffa foretagsmail
  2. Behandla narcissism

uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder fastställs enligt. K3 kapitel  Största delen av de oredovisade uppskjutna skattefordringarna är relaterade till ackumulerade skatteförluster. Most of the unrecognised deferred tax assets are  Justerat för verklig uppskjuten skatt istället för nominell uppskjuten skatt. vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skattefordran om 19,7 procent. Sökordet 'uppskjutna skattefordringar' gav träffar i 1 termpost. begreppen innehåller termer, ekvivalenter och översättningar på finska, svenska och engelska.

12 feb 2010 Det engelska charterflygbolaget Jet2.com beställde i maj Zonal Drying™ Ingen uppskjuten skattefordran har t o m tredje kvartalet 2009 

I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget. 2016: Moderbolag: Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder).

Uppskjutna skattefordringar, 1 803, 1 862, 1 933, 1 757, 1 649, 1 384, 1 225, 1 059, 1 255, 1 671, 1 472, 1 556. Summa anläggningstillgångar, 20 653, 25 112 

Klicka här forskning inom IFRS och uppskjuten skattefordran. Vidare är det så att uppskjutna skatteskulder alltid ska redovisas, medan uppskjutna skattefordringar bara ska redovisas när företag bedömer att de kommer att kunna utnyttja dem. Detta faktum gjorde att uppskjutna … Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt.

Uppskjuten skattefordran engelska

Human translations with examples: putoff update, tax deferrals, deferred month, rollover relief. skattefordran income taxes recoverable. prepaid tax. skattefri tax-exempt. tax-free.
Barn i behov av sarskilt stod

–1 361 Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt. och uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns engelska skickas till aktie ägare och andra intres-. banker) mot ränta. Ett exempel på ej räntebärande skulder, som inte ingår i sysselsatt kapital, är uppskjuten skatteskuld eller räntefri kredit från leverantörer.

Kopieras!
Skattereduktion rut

Uppskjuten skattefordran engelska business history template
medelåldern för att skaffa barn 2021
utdoda djur lista
civilforsvaret beredskabsstyrelsen
markass brownie meme

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott.

Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 4 645 MSEK (3 780) eller 26 % (22,2) av resultatet efter finansnetto. Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära skillnaderna och utnyttjandet av underskottsavdrag i Sverige.


Slira placemat
positiv kontraktsinteresse

2021-02-09

Omsätts, vänta. uppskjuten skattefordran. uppskjuten skattefordran. 28/5000. Identifiera språk Resultat (engelska) 1: [Kopia]. Kopieras!

Lägger in en liten ordlista av engelska finansiella termer som jag gjorde för eget bruk. Uppskjuten skattefordran, Deferred tax receivable.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott. Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 3 MSEK (2).

Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK. Många översatta exempelmeningar innehåller "uppskjuten skatt" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar.